Kamera szbályzat

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÓ ADATAI

2. A MÚZEUM ADATKEZELÉSÉRE IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, A KEZELT ADATOK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK

5. AZ ÜZEMELTETÉS SZABÁLYAI, GARANCIÁK ÉS ADATBIZTONSÁG

6. A FELVÉTELEK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTALMA, A FELVÉTELHEZ HOZZÁFÉRÉSRE JOGOSULTAK KÖRE

7. A FELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA

8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

9. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOGA

10. AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA

11. A TÖRLÉSHEZ / ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG

12. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ / ZÁROLÁSÁHIOZ VALÓ JOG

13. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

14. AZ ÉRINTETT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


MELLÉKLETEK


1. számú Melléklet - Tájékoztató a kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetéséről

2. számú Melléklet - Érdekmérlegelési teszt kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetésére

3. számú Melléklet - A kamerák helyének, látószögének és céljának tételes leirata


1. A SZABÁLYZAT CÉLJA AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÓ ADATAI


Jelen Biztonsági Kamerarendszer Adatkezelési Szabályzat ( a továbbiakban “Szabályzat”) célja a Cinema Mystica (a továbbiakban: “Múzeum” vagy “Adatkezelő”) által a Múzeum belső terében (Budapest 1052 Párisi Udvar Petőfi Sándor utca 2-4 alatti kiállítóterében, továbbiakban: “Kiállítótér” ) üzemeltetett elektronikus megfigyelőrendszer (zárt láncú kamerás megfigyelőrendszer, biztonsági kamerarendszer) adatkezelési szabályainak, az adatkezelés céljának, jogalapjának, a rendszer működése során rögzített személyes adatok kezelésének, tárolásának, továbbításának, illetve az érintettek megfelelő tájékoztatásának, jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek meghatározása.


A jelen Szabályzat folyamatosan elérhető a www.cinemamystica.net weboldalon.


A jelen Szabályzatban külön nem definiált fogalmak jelentésére a Múzeum Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 4. fejezetében meghatározott értelmező rendelkezések az irányadóak.


Az Adatkezelő adatai:


Név: Cinema Mystica Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2120 Dunakeszi, Kolozsvár utca 33. B ép. 4. em. 34. ajtó


Adószáma: 32258123-2-13


Cégjegyzékszám: 13-09-226943


Képviseli: Veégh Máté ügyvezető


E-mail címe: manager@cinemamystica.hu


Honlap címe: www.cinemamystica.net


A Múzeum az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetése során Adatfeldolgozókat vesz igénybe a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint.


2. A MÚZEUM ADATKEZELÉSÉRE IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK


Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: “GDPR”)


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: “Infotv.”)


A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény


2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről


2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (továbbiakban: SZvt.).


3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉLSEK


Jelen Szabályzat alkalmazásában érintett: a biztonsági kamerával rögzített képfelvétel alapján azonosítható természetes személy, így különösen a Múzeum munkavállalói, valamint a Kiállítótér területére belépő látogatók, illetve a kamera hatókörébe kerülő további személyek.


Személyes adat: azonosított vagy akár közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely információ, jelen szabályzat alkalmazásában elsősorban: képmás.


Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármilyen művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, a rögzítés, s rendszerezés, a tagolás, a tárolás, az átalakítás vagy megváltoztatás, a lekérdezés, a betekintés a felhasználás, a közlés továbbítás, a terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.


Kamerás megfigyelőrendszer: zárt láncú video felvevő rendszer, mely fixen telepített kamerákkal beltérben mozgóképet rögzít és korlátozott ideig tárol.


Piktogram: szöveges felirat helyett alkalmazott jelzés, melynek célja az érintett lényegre törő tájékoztatása az adatkezelés tényéről.


Üzemeltetés: a kamerás megfigyelő rendszer és elemeinek működtetése, mellyel lehetővé válik a mozgókép rögzítése és tárolása.


Érdekmérlegelési teszt: a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés (f) pontjára figyelemmel elvégzett dokumentált mérlegelési folyamat, melynek során a Múzeum jogos érdeke azonosításra és az érintettek jogos érdekével összemérésre kerül.


Hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)


4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, A KEZELT ADATOK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK


Az adatkezelés célja: Jogszerű adatkezelési cél a múzeum területén működésben lévő kiemelt értéket képviselő technikai eszközpark és a kiállított tárgyak és értékek védelme, vagyonvédelmi cél. Ezen kívül további jogszerű adatkezelési cél a Kiállítótér területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépések tényének rögzítése, jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése, a jogsértések bizonyítása valamint a Múzeum látogatói és munkavállalói életének és testi épségének védelme. A kamerás megfigyelőrendszer üzemletetésének nem célja a Múzeum alkalmazottai munkavégzésének megfigyelése. Ezt a kamerák elhelyezkedése és látószöge is alátámasztja.


Az adatkezelés jogalapja: a Múzeum jogos érdeke vagyon- és életvédelmi szempontok alapján.

Tekintettel a fent említett szempontok alapján az adatkezelés a Múzeum jogos érdeke, a Múzeum elvégezte a jelen Szabályzat 2. számú Mellékletében foglalt érdekmérlegelési tesztet, melynek eredménye szerint az adatkezelés szükséges és arányos, az érintett jogai nem élveznek elsőbbséget a Múzeum jogos érdekeivel szemben.


A kezelt adatok köre: A Múzeum a munkavállalóinak és látogatóinak a képmása. A kamerás megfigyelőrendszer útján rögzített és kezelt felvételek személyes adatnak minősülnek, mivel azok az érintettel kapcsolatba hozhatóak, és következtetés vonható le rájuk nézve. Kezelt adatnak minősülnek a megfigyeléssel érintettek magatartása, valamint a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely- és idő). A biztonsági kamerarendszer hangrögzítő funkcióval nem rendelkezik.


Adatfeldolgozók: A Múzeum vezetői, Kovács Judit pénzügyi vezető és Sebestyén Krisztián üzletvezető (továbbiakban: “Menedzsment”)


5. AZ ÜZEMELTETÉS SZABÁLYAI, GARANCIÁK ÉS ADATBIZTONSÁG


A zárt láncú kamerás megfigyelőrendszer részeként a Kiállítótér területén 20 darab kamera üzemel.


A kamerás megfigyelőrendszer a hét minden napján, a nap 24 órájában rögzíti és a Múzeum szerverén tárolja a biztonsági kamerák felvételeit, emellett a Kiállítótér üzemeltetésével megbízott személyek monitorozhatják a kamerák élőképeit.


A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetéséről a Múzeum munkavállalói részletes tájékoztatást kaptak, ezen szabályzat tartalmát megismerték, a megismerést aláírásukkal igazolták.


A látogatókat és a Kiállítótérbe belépő egyéb érintetteket a Kiállítótér jól látható helyen kihelyezett piktogram és a jelen Szabályzat 1. számú Mellékletében foglalt Tájékoztató figyelmezteti a kamerás megfigyelőrendszer üzemeléséről.


A Múzeum olyan kamerával nem rendelkezik, amely kizárólag egy alkalmazottat és az általa végzett tevékenységet fighyelim meg, vagy aminek a célja az alkalmazott személyzet viselkedésének befolyásolása.


A biztonsági kamera által felvett kép felbontása a kamerás biztonsági rendszer üzemeltetésének céljához igazodik. A kamerát az arányosság elvére figyelemmel a cél eléréséhez szükséges legkisebb felbontásra kell állítani.


A képfelvétel megtekintésére szolgáló eszköz úgy van elhelyezve, hogy illetéktelen személy ne láthassa a kameraképet. Abban az esetben, ha az arra jogosult, műszakban lévő személy az eszközt vagy az azt tároló pultot őrizetlenül hagyja, köteles kijelentkezni a kameraszoftverből vagy zárolnia kell annak képernyőjét.


A képernyőképről további felvétel, ide értve a más eszközzel (pl.: mobiltelefon) készített felvételt is, nem készíthető.


A tárolt képfelvételhez történő hozzáférés csak biztonságos módon, az arra jogosultak által, és csak úgy történhet, hogy a hozzáférő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített, mentést dokumentálni kell (hozzáférő személye / megtekintés időpontja / oka / a másolatkészítés esetleges megtörténte és annak indoka).


A Múzeum megtesz minden szükséges technikai és műszaki szervezési intézkedést, amely a kamerarendszer által rögzített személyes adatot védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozás, törlés vagy megsemmisítés, továbbá véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


6. A FELVÉTELEK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTALMA, A FELVÉTELHEZ HOZZÁFÉRÉSRE JOGOSULTAK KÖRE


A felvételek tárolásának időtartalma a Múzeum belső tereinek részeit figyelő zárt láncú kamerarendszerrel történő rögzítése esetén a rögzítéstől számított 60 (hatvan) nap, melynek elteltével a -Szabályzat 7. fejezete szerinti felhasználás hiányában-a felvételt automatikusan törölni kell.


A tárolt felvételekhez kizárólag aMenedzsment jogosult hozzáférni.


7. A FELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA


Az az érdekelt, akinek a jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti a képfelvétel rögzítésétől számított három napon belül jogának vagy jogos érdekének az igazolásával a Múzeum menedzsmentjéhez címzett írásbeli kérelmében kérheti, hogy a tárolt felvétel ne kerüljön megsemmisítésre vagy törlésre.


Az érdekeltnek a képfelvétel könnyebb beazonosíthatóságának érdekében lehetőségekhez mérten minél pontosabban kell megjelölnie a felvétel elkészültének időpontját.


A rögzített felvétel megtekintésének helyét, időpontját, célját, a megtekintő(k) személyét, beosztását, és a megtekintett felvételt azonosításra alkalmas módon megjelölve jegyzőkönyvezni kell. Ezen adatokat igazolható módon tartalma elektronikus nyilvántartás is jegyzőkönyvnek minősül.


A rögzített képfelvételeket - a vonatkozó jogszabály által meghatározott szabálysértési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási vagy nemzetbiztonsági célból - a nyomozásban eljáró hatóság, a szabálysértési ügyben eljáró hatóság, az ügyészség, a bíróság, a nemzetbiztonsági szakszolgálatok, nemzetközi jogsegély keretei között: külföldi joghatóság, jogai gyakorlása érdekében az érintett, továbbá a jogszabály alapján az eljárás kezdeményezésére irányuló jogának gyakorlása érdekében harmadik személy részére kiadható.


A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a büntetőeljárás során előkészítő eljárást folytató szerv, a szabálysértési hatóság, a nemzetbiztonsági szakszolgálatok nemzetközi jogsegély keretei között: külföldi hatóság az adatkezelésre meghatározott törvényi időtartamon belül kezdeményezheti, hogy a rögzített képfelvételt, vagy az abban megjelenő személyes adatot a Múzeum ne semmisítse meg, illetve ne törölje.


Az adattovábbítás tényét, annak pontos tárgyát, jogalapját, időpontját, a megkereső (címzett) nevét kötelezően dokumentálni kell, az adattovábbításokról pontos nyilvántartást kell vezetni.


A felvétel továbbítására kizárólag a Múzeum Üzemeltetését ellátó Menedzsment


előzetes engedélyével kerülhet sor.


A felvételek munkabaleset kivizsgálásának ürügyén vagy fegyelmi eljárás lefolytatása során felmerülő tényállás felderítésének érdekében felhasználható.


8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI


Az érintett jogosult a a Múzeumtól, mint adatkezelő féltől:


Az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről tájékoztatást kapni (8.1. pont),

A rá vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférést kérni, (8.2.),

A rá vonatkozó személyes adatok törlését kérni (8.3.),

A rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását kérni (8.4. pont),

A rá vonatkozó személyes adatok ellen tiltakozni (8.5.),


Az érintett a jogait írásban, a Múzeumnak a jelen Szabályzat 1. fejezetében meghatározott elérhetőségein keresztül gyakorolhatja.


Az információkat, illetve az érintett jogaival és az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tájékoztatást díjmentesen kell megadni. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - például ismétlő jellege miatt- túlzó, a Múzeum a kért információ vagy kért intézkedéssel járó adminisztratív költségekre

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.


Ha megalapozottan feltehető, hogy a jelen Szabályzat 8.2, 8.3, 8.4, illetve 8.5. pontjaiban meghatározott jogok érvényesítése iránt kérelmet benyújtó személy az érintettel nem azonos személy, a Múzeum a kérelmet csak az azt benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti.


Ha az érintett kérelmét a Múzeum, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására a Múzeum elutasítja, az érintett írásban, haladéktalanul tájékoztatja

a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint

b) az érintett GDPR és az Infotv. Alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen. Arról, hogy a Múzeum, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.


9. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOGA


Az érintett jogosult arra, hogy a Múzeumtól, illetőleg a Múzeum megbízásából vagy a rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól az általuk kezelt személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog)


Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében a Múzeum a kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetéséről a bejáratnál elhelyezett piktogrammal és jelen Szabályzat 1. számú Mellékletét képző Adatkezelési tájékoztatóval nyújt az érintettek számára, tömör, átlátható és könnyen érthető formában tájékoztatást.


A Múzeum adatkezelést végző munkatársai az érintett kérelmére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden előírt tájékoztatást átlátható és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kötelesek nyújtani, különösen a gyermekeknek címzett információk esetén.


A Múzeum részéről a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást, illetve az érintett jogainak gyakorlásával összefüggő kérelemmel kapcsolatos válaszadást, késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem érkezését követő 25 napon belül teljesíteni kell.


Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.


A Múzeum a Főépület előterében jól látható helyen piktogrammot és tájékoztatót helyez ki, amely tartalmazza a kamerarendszer információit, amely alapján az érintett megalapozott döntést hozhat arról, hogy a kamerával megfigyelt területre lép-e.


10. AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA


Az érintett jogosult személyes adataimnak kezeléséről, a kezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a megőrzési időtartam meghatározásának szempontjairól, a személyes adatait érintő adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, a megtett intézkedésekről, az adattovábbítás jogalapjáról és céljáról, az adattovábbítás címzettjeiről, az érintett jogairól, a joggyakorlásról, a jogérvényesítés módjáról tájékoztatást kérni. Részére a Múzeum benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban, a kérelem elektronikus benyújtása esetén elektronikus úton ad választ.


Az érintett a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 3 napon belül kérheti, hogy a róla készült felvételekbe betekinthessen,. A kérelemről a Múzeum menedzsmentje dönt. A kérelemről való döntésig a személyes adat nem törölhető. A betekintést nyitvatartási időben, előre egyezetett időpontban, a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül kell biztosítani.


Az érintett a képmását tartalmazó képfelvételről a 2. bekezdésben foglaltak szerint abban az esetben kérhet másolatot, amennyiben más érintettek jogait az nem érinti hátrányosan, ennek engedélyezése esetén a felvételen szereplő más személyeket a felvételről ki kell takarni, m a felvételt maszkolni kell.


11. A TÖRLÉSHEZ / ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG


A Múzeum köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni a képfelvételt az alábbi esetekben:

a) a kezelése jogellenes

b) az érintett kéri ( a jogszabályban meghatározott adatkezelések kivételével)

c) az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést nem zárja ki

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy a felvétel tárolásának határideje lejárt.


12. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ / ZÁROLÁSÁHIOZ VALÓ JOG


Az érintett a képfelvétel készítésétől számított 3 napon belül jogos érdeke esetén az ok feltüntetésével kérheti a felvétel zárolását. A kérelmet haladéktalanul - még az automatikus törlés előtt - be kell mutatni elbírálás céljából a Múzeum menedzsmentjének.


A kérelem jogszerűsége és megalapozottsága esetén az érintett felvételrész későbbi visszanézhetőségét biztosítani kell. Az érintett felvételrészt a Múzeum az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű feltüntetésével megjelöli, és annak az egyéb adatoktól elkülönített tárolását biztosítja.


A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását és a törlésnek helye nincs.


13. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG


Az érintett jogosult a Múzeum Menedzsmentjéhez címzett levélben vagy elektronikus levélben az adatkezelés ellen tiltakozni, amennyiben az adatkezelés jogalapja a Múzeum jogos érdeke.


A kérelemről a Menedzsment 25 napon belül dönt. A kérelem elutasítását a Múzeum indokolni köteles, a döntés meghozataláig az adatot a Múzeum zárolni köteles. Az adatkezelés elleni tiltakozás és az erről való döntés a képfelvétel automatikus törlését nem akadályozza.


14. AZ ÉRINTETT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI


Panasztételi jog / Hatósághoz fordulás joga


Az érintett a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti a Múzeum intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha a Múzeum az Infotv. 14. paragrafusában meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja.


Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Hatóságnál, a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezze, amennyiben a megítélése szerint a Múzeum a kamerarendszer üzemeltetése során a személyes adatai kezelésével megsérti a GDPR-t.


Ha a Múzeum, mint adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


A felügyeleti hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Elérhetőségei: Székhely:Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055, Telefon: +3613911400, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: www.naih.hu


A Bírósági jogorvoslathoz való jog


Az érintett a Múzeum ellen, illetve - azt adatfeldolgozással összefüggésben- a Múzeum által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó ellen a bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Múzeum, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a kezelésükre vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.


A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett - választása szerint- a lakóhelye vagy tartózkodási hely szerinti illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.


A Múzeumot terheli annak a bizonyítása, hogy az adatkezelés megfelel a személyes adatok kezelésére vonatkozó fenti előírásoknak.


Kártérítés és sérelemdíj


Ha a Múzeum, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésre vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.


Ha a Múzeum, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.


Ha a Múzeum, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett, a Múzeumtól, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.


A Múzeum mentesül az okozott kárért való felelősség és sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.


15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


Jelen Szabályzat 2023. július 1. napján lép hatályba.


Az Cinema Mystica Immersive Digital Art Exhibition szervezeti egységeinek vezetői kötelesek a vonatkozó jogszabályokat és a jelen Szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és azok teljesítése érdekében a tőlük elvárható gondossággal eljárni.


A jelen Szabályzatot a Múzeum valamennyi dolgozója számára közzé kell tenni, az újonnan munkaviszonyt létesítő dolgozókkal a munkaszerződésük aláírásakor ismertetni kell.


A Szabályzat hatálybalépését követően haladéktalanul gondoskodni kell annak a Múzeum belső honlapján történő megjelentetéséről, a helyben szokásos módon történő közzétételről, valamint a www.cinemamystica.net oldalon történő közzétételéről.


1. számú Melléklet - Tájékoztató a kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetéséről


KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET!


Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Cinema Mystica Immersive Digital Art Exhibition Kiállítóterében kamerás megfigyelőrendszer üzemel, amely személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készít és rögzít.


A kamerarendszer üzemeltetője és adatkezelője a Múzeum Menedzsmentje.


A kamerás megfigyelés célja: A Cinema Mystica Immersive Digital Art Exhibition Kiállítóterében használt technikai apparátus és a kiállított értékek védelme, a kiállítás területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépések tényének rögzítése, jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése, a jogsértések bizonyítása, valamint a Múzeum munkavállalói és vendégei testi épségének védelme.


Az adatkezelés jogalapja: A Cinema Mystica Kft.Cinema Mystica Immersive Digital Art Exhibition jogos érdeke.


A kezelt adatok köre: A Múzeum munkavállalóinak és vendégeinek képmása.


A felvételek megőrzésnek ideje: a rögzítéstől számított 60 (hatvan) nap (amennyiben hatósági, bírósági eljárásban nem kerül sor a felhasználására, vagy az érintett jogának vagy jogos érdekének érvényesítése céljából nem kéri annak megőrzését).

A tárolt felvételek megtekintésére jogosult: A Múzeum Menedzsmentje


Az érintett jogai a kamerás megfigyeléssel kapcsolatban:


Tájékoztatást kérhet a róla készült felvételekről.

A képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 3 napon belül kérheti, hogy a róla készült felvételekbe betekinthessen.


Másolatot kérhet 3 napon belül a képmását tartalmazó képfelvételről, amennyiben más érintettek jogait az nem érinti hátrányosan.


Kérheti a felvételek törlését, amennyiben ezt más jogos érdek nem korlátozza.


Kérheti a zárolását (vagyis megőrzését) 3 napon belül, amennyiben valószínűsíti, hogy ez a jogainak gyakorlása érdekében szükséges.


Tiltakozhat a felvétellel kapcsolatos adatkezelés ellen.


Jogsérelem esetén panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH). Elérhetőségei: Székhely: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055

Telefon: +3613911400, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu, illetve élhet a bírósági jogorvoslati jogával.


A kamerás megfigyelőrendszer részletes Adatkezelési Szabályzat elérhető a Kiállítótér recepcióján, valamint megtekinthető és letölthető a Cinema Mystica Immersive Digital Art Exhibition honlapjáról (www.cinemamystica.net).


2. számú Melléklet - Érdekmérlegelési teszt kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetésére


Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) ( a továbbiakban “GDPR rendelet”) 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja értelmében a személyes adat jogszerűen kezelhető, az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.


A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalap alkalmazáskor az adatkezelő közteles az érdekmérlegelési tesztet elvégezni annak megállapítására, hogy az általa alkalmazni kívánt adatkezelési művelet esetén az érintett érdekei és alapvető jogai nem élveznek-e nagyobb védelmet az adatkezelő jogos érdekével szemben, valamint, hogy az adatkezelési tevékenység folytán az érintettek jogai me, sérülnek-e.


A Múzeum jogos érdekének meghatározása


A Múzeum jogos érdeke a Kiállítótérben működésben lévő kiemelt értéket képviselő technikai apparátus és az egyéb kiállított értékek védelme (összértéke hozzávetőlegesen 600.000 €).


Ezen kívül jogos érdek a Kiállítótér területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépések tényének rögzítése, jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése, a jogsértések bizonyítása, valamint a Múzeum munkavállalói és vendégei testi épségének védelme.


Az Adatkezelés szükségessége


A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetése a kiállított értékek és azokat működtető technika védelme, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá az emberi élet, testi épség védelme érdekében történik. E célok eléréséhez a zártláncú kamerarendszer működtetése döntő mértékben járul hozzá, hiszen az események jelentős része megelőzhető, ha az esetleges elkövetők tudják, hogy a cselekményüket kamera fogja rögzíteni, a bekövetkezett események, balesetek, jogsértések jelentős része pedig kivizsgálható a képfelvételek megtekintésével.


Jelenleg nem áll rendelkezésre olyan technika vagy megoldás, amellyel képfelvételek készítése nélkül rekonstruálni lehetne, hogy mi történt egy jogsértés, baleset vagy bűncselekmény kapcsán, így e célok elérése más, -az érintettek információs önrendelkezési jogát csekélyebb mértékben korlátozó - módszerrel nem biztosítható. A vagyonvédelem szempontjából ugyan lehetséges lenne lenne kizárólag riasztórendszer használata, ez azonban nem nyújtana segítséget a balesetek kivizsgálásban, bűncselekmények felderítésében valamint az elkövetők beazonosításában. A felvételek esetleges anonimizálása, az érintett személyek kismaszkolása szintén lehetetlenné tenné az azon szereplő személyek beazonosítását, így az alapvető védelmi cél nem valósulhatna meg, a felvételek bizonyos ideig tárolása nélkül pedig nem szolgálhatnának azt adatok cselekmények bizonyítására, ellenőrzésére.


Az érintett érdekeinek, jogainak, szabadságának meghatározása


Az adatkezelés az érintett Polgári Törvénykönyvben személyiségi jogként nevesített képmáshoz való jogát érinti, illetve azt érintett információs önrendelkezéshez való jogát, amely végső soron az emberi méltósághoz való alapvető emberi jogból levezetett jogosultság.


A kezelt személyes adatok a biztonsági kamera felvételei, az érintettek képmására, mozgására, tartózkodására, magatartására vonatkozó információk.


Az adatkezelés arányossága


Az adatkezelés azért arányos, mert az érintett jogai csak a cél (kiemelt technikai értékek védelme, élet, testi épség védelme) elérésével arányosan kerülnek korlátozásra, a kamerás megfigyelés nem okoz olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll arányban a kamerás megfigyelés törvényes céljaival.


A kamerák látószöge csak a céljukkal összhangban álló területre irányul, a kezelt személyes adatok csupán azon adatok körére korlátozódnak, amelyek feltétlenül szükségesek az adatkezelési cél megvalósulásához, és kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásának szükséges legrövidebb ideig tároltak. Lásd 3. Mellékletmelléklet.


A kamerás megfigyelés nem jár az emberi méltóság megsértésével, a Múzeum rejtett kamerát nem üzemeltet, továbbá nem végez megfigyelést olyan helységekben, ahol az emberi méltóságot sértheti.


A kamerás megfigyelés nem terjed ki a Múzeum személyzetének munkájának monitorozására. Kamera állandó dolgozói pozíciót nem vesz, még kasszát sem.


Az adatkezelés hatásainak vizsgálata


Az adatkezelés az érintett információs önrendelkezéshez való jogát és képmásáéhoz való jogát nem érinti, korlátozza, illetve többnyire egyenlőtlen jogviszony alapján történik. Lehetnek ugyanakkor az adatkezelésnek olyan pozitív hatásai az érintettre, amely akár az érintett részéről is szükségessé teheti a biztonsági kamerák felvételének rögzítését és tárolását. Ide tartozik a személy és vagyonvédelem, mint jogilag védett, társadalmilag elfogadott érdekek. Az élet a testi épség védelméhez fűződő érdek pedig közérdek.


Az érintett ésszerű elvárásai keretében az adatgyűjtés időpontjában számolhat és számolnia is kell azzal, hogy személyes adatainak kezelésére jogos érdek alapján sor kerül, hiszen a Múzeum megfelelő előzetes tájékoztatást nyújt az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt.


Az adatkezelés - az adatminimalizálás és célhoz kötöttség elvét megvalósítva - csupán azon adatok körére vonatkozik, amelyek feltétlenül szükségesek a cél eléréséhez. Minden egyes kamera szükségességét és arányosságát a Múzeum kihelyezés előtt megvizsgálta. A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem rögzít.


Az adatgyűjtés megkezdésekor a Múzeum teljes körű, világos és közérthető tájékoztatást nyújt az érintett számára a kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés alapjáról, módjáról, idejéről, az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.


Biztonsági intézkedések


A Múzeum a célhoz kötöttség elvét megvalósítva csupán addig kezeli az érintett személyes adatait, amíg arra a cél megvalósulása érdekében szükség, illetve a jogszabály alapján lehetőség van. A felvételeket a Múzeum felhasználás hiányában a jelen Szabályzatban meghatározott ideig tárolja, ezt követően pedig azok törlésre kerülnek.


A Múzeum megtesz minden szükséges technikai és műszaki valamint szervezési intézkedést, amely a kamerarendszer által rögzített személyes adatot védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozás, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


Az érdekmérlegelés eredménye és annak dokumentálása


Az érdekmérlegelés eredményeképpen megállapítható, hogy a Múzeum kiemelt technikai értékek és kiállított installációk védelméhez fűződő jogos érdeke fennáll, az valódi és aktuális, egyben társadalmi érdek is.


Az adatkezeléssel elérni kívánt cél olyan technikai intézkedéseket követel meg, amelyek alkalmasak az adott személy és cselekménye felismeréséhez, illetve a képi megjelenítés elengedhetetlen a minél pontosabb információszerzéshez, így nemhogy alkalmas, de nélkülözhetetlen a Múzeum érdekének eléréséhez. Emellett egyéb alternatív, kevésbé korlátozó eszköz nem áll rendelkezésre a Múzeumnak jogos érdeke elérésére. Mindezek alapján a jogos érdek szükségessége is fennáll, ezért helyes az arányosság további vizsgálata.


Az adatkezelés arányos korlátozást jelent az érintett vonatkozásában. Az adatkezelésnek az érintettekre is lehet pozitív hatása, illetve az érintett már adatgyűjtéskor számíthat jelen adatkezelésre. A korlátozás arányosságát növeli, hogy a Múzeum teljes körű, világos és közérthető tájékoztatást nyújt az érintett számára a kezelt adatok köréről, az adatkezelés alapjáról, módjáról, idejéről, az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, illetve, hogy ezen adatok a lehető legrövidebb ideig tároltak és kizárólag azon személyek férhetnek hozzá, akiknek ez a munkájuk elvégzéséhez szükséges.


Mindezek alapján az érdekmérlegelési teszt végeredményeképpen megállapítható, hogy az érintett joga nem élvez elsőbbséget a Múzeum jogos érdekével szemben, az adatkezelés szükséges és arányos korlátozást valósít meg az érintett vonatkozásában.


3. számú Melléklet - A kamerák helyének, látószögének és céljának tételes leirata.


KAMERA 1:

Beltér földszint


Főbejárat és a fogadó helység egy része.


Személy és vagyonvédelem

Élet és testi épség védelme

Jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése


KAMERA 2:

Beltér földszint


Installáció 1 szoborra néz


Személy és vagyonvédelem

Élet és testi épség védelme

Jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése


KAMERA 3

Beltér földszint


Installáció 2 oszlopra néz


Személy és vagyonvédelem

Élet és testi épség védelme

Jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése


KAMERA 4

Beltér földszint


Folyosóra befelé jobbról bal sarok felé néz


Személy és vagyonvédelem

Élet és testi épség védelme

Jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése


KAMERA 5

Beltér földszint


Folyosóra kifelé jobbról bal sarok felé néz


Személy és vagyonvédelem

Élet és testi épség védelme

Jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése


KAMERA 6

Beltér földszint


Nagy kiállítóban ( installáció 3) bal sarokból bejáratra és oszlopra


Személy és vagyonvédelem

Élet és testi épség védelme

Jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése


KAMERA 7

Beltér földszint


Nagy kiállító jobb sarokból balról


Személy és vagyonvédelem

Élet és testi épség védelme

Jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése


KAMERA 8

Beltér földszint


Lépcső alulról


Személy és vagyonvédelem

Élet és testi épség védelme

Jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése


KAMERA 9

Beltér földszint


Installáció 11 jobb sarokból bejárat irányába


Személy és vagyonvédelem

Élet és testi épség védelme

Jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése


KAMERA 10

Beltér földszint


Shop jobb belső sarok múzeum kijárat


Személy és vagyonvédelem

Élet és testi épség védelme

Jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése


KAMERA 11

Beltér földszint


Shop bal belső sarok shop beltere


Személy és vagyonvédelem

Élet és testi épség védelme

Jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése


KAMERA 12

Beltér emeleti


Lépcső felülről


Személy és vagyonvédelem

Élet és testi épség védelme

Jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése


KAMERA 13

Beltér emeleti


Installáció 04 jobb sarokból bal sarok


Személy és vagyonvédelem

Élet és testi épség védelme

Jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése


KAMERA 14

Beltér emeleti


Installáció 05 bal sarokból bejárat fele


Személy és vagyonvédelem

Élet és testi épség védelme

Jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése


KAMERA 15

Beltér emeleti


Installáció 06 bal sarokból bejárat fele


Személy és vagyonvédelem

Élet és testi épség védelme

Jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése


KAMERA 16

Beltér emeleti


Installáció 7 bal sarokból bejárat fele


Személy és vagyonvédelem

Élet és testi épség védelme

Jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése


KAMERA 17

Beltér emeleti


Folyosó előről hátra installáció 9 iránya


Személy és vagyonvédelem

Élet és testi épség védelme

Jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése


KAMERA 18

Beltér emeleti


Folyosó hátulról előre plusz installáció felé


Személy és vagyonvédelem

Élet és testi épség védelme

Jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése


KAMERA 19

Beltér emeleti


Installáció 8 bal sarokból bejárat fele


Személy és vagyonvédelem

Élet és testi épség védelme

Jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése


KAMERA 20

Beltér emeleti


Installáció 10 bal sarokból bejárat fele


Személy és vagyonvédelem

Élet és testi épség védelme

Jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése